Универзитетски менаџмент систем

UNIGATE® е голем Универзитетски менаџмент систем којшто е развиен за академски институции и универзитети. Од мигот на воспоставување прв контакт со студентот конкурент, за време на студиите па се до постапките по дипломирање, покрај сите академски постапки коишто ќе се реализираат, овој систем како универзитетски ЕРП систем овозможува сиот циклус на институцијата од академски, финансиски и административен аспект да се води само со едно софтверско решение.

Ова уникатно решение со користење на 100% технологии на веб база, преку еден портал ги поврзува меѓусебе студентите коишто конкурираат, запишаните студенти, факултетите, академиците, административниот персонал, и овозможува да ги остварите постапките како пријави, уписи, студенстските податоци, стипендии, задачи/проекти, испитни резултати и следење на редовност, уплатите на студентите и многу повеќе од тоа.

Покрај карактеристиките како лесна употреба, пријателски кориснички интерфејс, функционирање без проблеми во сите апарати и пребарувачи, со неговото ефикасно користење на ресурси, конвектирана техничка инфраструктура и автоматизирање на процесите, го олеснува академскиот живот.

Студентски постаки

 • Апликации на студенти
 • Evaluation
 • Прием и регистрација
 • Избор на предмети
 • Контрола на редовност
 • Задачи и именувања
 • Испитен план & Резултати
 • Стипендии & Награди
 • Студенски домови и домување
 • Виза и дозволи

Финансиски постапки

 • Наплата
 • Донации и стипендии
 • Регистрација на наплати
 • Фактури
 • Сметководствени евиденции
 • Инвентари
 • Трошоци за персонал
 • Бордеро
 • Трошоци за купување
 • Финансиски извештаи

Академски постапки

 • Факултети и катедри
 • Наставна содржина и наставен план
 • Контрола на редовност на студентот
 • Испитни резултати
 • Задачи & Назначување во проекти
 • Избор на предмети & Одобрување
 • Раководење библиотека
 • Раководење со податови и документи
 • Наставна тежина
 • Евалуација на наставен кадар

Административни постапки

 • Човечки ресурси
 • Патување и планирање на обврски
 • Годишни одмори
 • Информирање на старател
 • Управување со објекти и средства
 • Менаџирање на проекти
 • Менаџирање на задачи и работа
 • Активности и организации
 • Раководење со податови и документи
 • ИК Проценка