Услуги за развој на институционални апликации

Институционалните апликации денес ја сочинуваат инфраструктурата на основните информатички системи на фирмите. Голем број фирми со цел да добијат интегрирана, активна, автоматизирана и стандардизирана инфраструктура, вложува во институционално планирање на ресурси (ERP), менаџирање со односи со клиенти (CRM), менаџирање со добавувачкиот синџир (SCM), бизнис интелигенција и секторски софтверски решенија. Како резултат на тоа, се отвора можност за квалитетот, точноста, навременото добивање и зголемување на безбедноста на податоците коишто им се доставуваат на управниците на фирмата, добавувачите, клиентите, бизнис партнерите, надзорните органи и вработените во фирмата во насока на подобрување на работните процеси.

Веруваме дека софверските апликации се незаменливи можности за редизајнирање и подобрување на бизнис процесите на фирмата, организациската структура и инфраструктурата на информатичките системи. Затоа 7 Gates реализира флексибилни, одржливи апликации соодветни за потребите на работите во фирмата и секторските потреби, и излегувајќи надвор од границите, има за цел да создадат постојани додатни вредности.

Освен тоа, институционалните апликации не се ограничени со институционалното планирање на ресурси (ERP) или примената на другите системи. ERP патување не започнува со примена туку со „одлука за примена„. Ваков вид одлука содржи разни потешкотии. 7Gates со услугите “Проценка пред примена” и “Избор на пакет” им станува водич на фирмите во нивниот правилен избор. Обратно на општото мнение, ERP патувањето не престанува по преминот во примена во живо. Всушност тоа преставува еден нов почеток. 7Gates, во фазата по примена ги поддржува своите клиенти со услугите “Дисеминација”, “Обука” и “Проценка по примена”.Модернизација на апликации

Раководителите во фирмите одговорни за технологија, никогаш досега не биле под таков притисок. Типичните институции додека ги водат нивните глобални процеси преку 70%% Legacy системи, вниманието веќе се насочи кон трансформацијата на пртфолјото за софтверски апликации на фирмите коишто и нема да создадат прекин во работата и ќе ја поддржат иновацијата, а со тоа како да се реализира трансформацијата со минимум ризик и со ставање под контрола на трошоците за трансформација.

Ви помагаме да одредите иновативни решенија коишто ќе му го продолжат векот на вашите стари апликации и истите да ги примените (Legacy Applications). Јазикот на страрите програмирања или системите коишто се состојат од веќе неупотребливи платформи, ги пренесуваме во нови и одржливи модерни системи. Нашите експерти ви помагаат да одговорите на големите прашања како обновување на апликациите, нивна промена, соединување, развој или повторно формирање, и со тоа не ја оставаат сама вашата институција во проектите за модернизација на апликациите.

  • Со намалување на трошоците поголема додатна вредност во споредба со стариот систем
  • Портфолио за поуправувачка модерна софтверска апликација
  • Минимум прекини во работата и помалку ризик


Развој на софвтерски апликации

ДОКОЛКУ Пристапувајќи кон иновативнитехнологии усогласени со вашата работа и софверски решенија, да можевте да ги искористите новите можности? Пристапувајќи лесно кон способните глобални ресурси и можности за развој на иновативни апликации да можевте да ја зголемите вредноста која технологијата што ја употребувате и ја дава на вашата работа? Да можевте да ги намалите трошоците за поседување на транспарентен и конечен софтвер којшто ги предвидува трошоците за развој на софтверска апликација?
Вашиот доверлив технолошки партнер 7Gates® развојот на апликации ќе го претвори во ваша стратешка предност. Нашето длабоко секторско искуство, глобалните ресурси со висока способност и докажаните процедури и методологии, ви нудат софтверски решенија коишто во целост ги поддржуваат вашите цели. Од бизнис визијата па се до вашите активности на најниско ниво, искусете ги вредностите и ефикасноста на патнерството со висок перформанс на 7Gates.

Зошто 7Gates® услуги за развој на софтвер?

Затоа што нашата професионалност и фокусираност кон клиенти се неспоредливи. Со завидни решенија коишто вашиот бизнис ќе го водат кон успех, стекнуваме доверба. Со доверлива соработка којашто произведува брзи решенија секогаш на преден план се фокусира кон задоволството на клиентите, Со искуството на широк сектор и технолошки апликации голем број сектори развива апликации во технологијата и платформата, Со иновативна технлогија нуди реални користи и формира цврста организација подготвена за идните можности Со неговата способност за брз равој на софтвери, може да овозможи критични почетоци во планот на пренатрупаното време. Со докажани, процеси поврзани со секторот и најдобрите апликации нуди висококвалитетни аутпути.