Апликации за бизнис интелигенција

Апликациите за бизнис интелигенција е целина од апликации и технологии којашто ги собира, складира и анализира податоците за зголемување на успехот на идните стратегии на фирмите и овозможува планирање. 7Gates Interactive Technologies, нуди аналитички бизнис решенија фокусирани кон анализа, известување и моделирање по оперативните процедури на фирмите, подобро, полесно и побрзо сфаќање на бизнис резултатите како и правење прогнози за иднините активности. Со консултантството кое ќе го понуди бизнис интелигенцијата на технолошкото консултантство, ќе стигнете до потребните податоци, во потребиот миг и во точен формат.

Кои се придобивките од апликациите за бизнис интелигеција за вашата институција?

  • Подобро, побрзо и полесно ќе ги анализирате бизнис резултатите.
  • Различните податоци собрани од разни извори ќе ги претвотите во извештаи со богата содржина, и ќе ја зголемите брзината на носење одлуки.
  • Ќе добиете поинтересни и лесно читливи извештаи од визуелен аспект.
  • Предвидувањата насочени кон иднината ќе ги направите на најправилен начин преку конкретни податоци.
  • Со решенија од складиштето за податоци коешто ќе го одберете соддветно на вашите цели, ќе ги споделите на начин да нуди можност за мултидимензионална анализа.