Технолошки консултации

Информатичката технологија на денешницата, со цел да им излезе во пресрет на новите потреби на бизнис средината, станува повиртуелна, помобилна, побезбедна и посоцијална, а од друга страна обезбедува зацврстување на постоењето на институциите во долг рок, да ја зголеми нивната ефикасност, и најважно од се, да придонесе во процесот на менаџирање преку обработка на информациите со проактивен приод, коишто ќе му ја расветлат иднината на фирмата.

7Gates Технлошкото консултанство, со урамнотежен и објективен советнички приод, помага во проценката на стратегиите на информатичките технологии на вашата фирма, користените технолошки решенија и применуваните методологии, како и со планирање на технолошките премини до најмал детал помага истите успешно да ги завршите.

Информатички технологии и (IT) нивна стратегија

За каква технолошка инфраструктура има потреба вашата фирма? Дали производите коишто ги користите се соодветни на вашите долгорочни стратегии и планови? Или, со какви методи-технологии можете да ја издигнете вашата работа на повисоко ниво? Кој пат треба да го следите за да ја зголемите ефикасноста и да ги намалите трошоците со користење на технологијата?

7Gates Технолошкото консултантство ви помага вашата фирма да донесе правилни одлуки и технолошките апликации да ги адаптира на работата. Овозможува да изберете софтвер и технолошка опрема којашто се користи во разни области а коишто се најподобни за вас, со вистински методи да ги примените, и услугата Информатички технологии којашто треба д асе земе од повеќе точки, да ја управувате од една контактна точка.

Модернизација на софтверски апликации

7Gates Технолошкото консултантство анализира во која мера софтверските апликации коишто ги применувате во вашата фирма се соодветни на вашата сегашна работа или работата во иднина, и нуди предлози за премин кон најсоодветна модернизација или поинакви апликации. Во технолошките премини или процесот на модернизација на апликациите, го управува целиот процес од А до Ш, и овозможува вашата работа да продолжи со минимум ризици и без прекин.

  • Анализа на постоечките софтверски апликации и технологии
  • Анализа на постоечките и/или работните процеси во иднина - Утврдување на соодветни технологи и софтверски апликации (софтвер и опрема)
  • Утврдување на методите за технолошка примена (купување производ, развивање производ, примена како услуга, изнајмување и сл.)
  • Интеграција на различни софтверски апликации - Управување со технолошки и апликативни премински процеси - Управување со технолошки и апликативни развојни проекти

Целосна трансформација

​​Ако сакате да ја оптимизирате постоечката работа, работните процеси подобрете ги со технологија, ако сакате оперативниот перформанс едноставно развијте го. 7Gates со професионални модели за менаџирање, ќе ви понуди советнички услуги коишто вам ви одговараат. Менаџирањето со бизнис процеси, го утврдува начинот на кој институциите ја вршат својата работа, и овозможуваат работните процеси во фирмата да се создадат, следат и завршат во електронски средини. Со моделирањето на процесите, помага точните податоци и работа во вистинско време да стигнат до вистинско лице. На крајот од поробдо менаџираните процеси, се стекнуваат значителни институционални профити.
7Gates Interactive Technologies, нуди систем за менаџирање на работен тек којшто овозможува стандардизација и автоматизација на интеринституционани работни процеси на клиентите. Освен тоа, овозможува овие решенија да имаат модуларна конструкција за да бидат флексибилни и променливи според работните текови на клиентите. Со спојување на стручноста од областите Институционалното менаџирање, ризици и усогласување, индустрија, финансии, проценка на ризик и технологија, им помагаме на нашите клиенти да го зголемат перформансот на нивниот бизнис, и со управување со ризици и усогласување со законодавството да придонесат во вредноста на нивните фирми.

Бизнис трансформациите на 7Gates ги соединува бизнисот со информатичките технологии, и со тоа помага да ја институционилизирате вашата стратегија, да дизајнирате идни оперативни модели и да управувате со промени сите области.

Институционални системски интеграции

7Gates Системско интегративно консултантство ви ви помага да ги решите проблемите во вашата работа, да ја забрзате иновацијата и да создадете услови за висок перформанс.

Во бизнис атмосферата на денешницата зависна од технологијата, корелацијата помеѓу бизнис целите со инфраструктурната инвестиција и перформанс е критична за успех. Преку институционалната системска интеграција, може да се намалата трошоците и ризиците во BT операциите, и да се подобри процесот на следење на перформансот и развојот на фирмата.

Во 7Gates Interactive Technologies работејќи заедно со нашите клиенти, ги сфаќаме нивните цели, и нудиме јасна визија којашто ќе овозможи да стигнат до нивната цел брзо и непрекинато. Новите технологии ги интегрираме со наши специјални софтвери или со Odoo којшто има 2.000.000 корисници ширум светот и близу 4000 активни модули, и на тој начин на секторот и на фирмите им нудиме специјални институционални решенија.

Нашите сеопфатни решенија, врз база на информатичко технолошко советништво и интеграциски услуги, им помагаат на нашите клиенти подобро да ги водат нивните критични и осетливи операции коишто ги опфаќаат технолошните организации и технолошките портфолија на средствата. Услугите што им ги нудиме на нашите клиенти во таа област го содржат следното:
  • Развивање на информатичко технолошки стратегии усогласени со бизнис стратегиите
  • Бизнис процесите, апликациите кои можат да се управуваат со Middleware и дизајнирање, развој и примена на институционални бизнис интегративни решенија како што е интеграцијата на системски компоненти во институцијата или помеѓу институциите.
  • Дизајнирање, развој, реализација на функционални и перформански тестови, апликација на специјалните апликации коишто задоволуваат голем дел од различни бизнис потреби.
  • Менаџирање со проекти/програми за информатички технологии со голем размер