Електронски финансиски документи

7Gates, во ваше име ги води транзитивните процеси на сите електронски финансиски документи како е-фактура, е-книга, е-архива и е-билет коишто се бараат од страна на Претседателството на Управата за приходи при Министерството за финансии на Р.Т.

Предностите коишто ви ги нуди апликацијата Е-фактура

 • Ги скратуца бизнис процедурите, овозможува лесно менаџирање и можност за следење.
 • Обезбедува издавање на фактури помеѓу инститциите, побрзо и со помали парични и временски трошоци.
 • Оваа апликација покрај брзината и безбедноста, се истакнува со неговата еколошка карактеристика, и сведувајќи го на минимун користењето на хартија, печатење, и испечатените документи, и со тоа ги намалува трошоците.
 • Ги поддржува во целост стандардите за Е-фактура коишто ги бара ГИБ и Министерството за финансии.
 • Ги намалува несогласувањата помеѓу клиентите и институцијата, обезбедува пораст на перформансот и се намалува процентот на грешки.
 • Брзо се интегрира, времетраењето на проектот е кратко.
 • 7Gates интеграцијата е-фактура којашто ја нуди заедно со решенијата за Институционално планирање со ресурси (ERP) овозможува во кратко време и без трошоци за интеграција да стигнете до системт за е-фактура според стандардите на Министерството за финансии.
 • Подетални информации за E- Фактура може да добиете од интернет адресата на Претседателството на Управата за приходи www.efatura.gov.tr

Предностите коишто ви ги нуди апликацијата Е-Архива

 • Во електронска средина може да се направи фактура и извештај за е-архива.
 • Може да се потврди со финансиски печат.
 • Може да се користи временска ознака.
 • Направената фактура можете да ја доставите на примателот на истата.
 • Фашите фактури може да се чуваат.
 • 7Gates интеграцијата Е-архива којашто ја нуди заедно со решенија на Институционално планирање на ресурси (ERP), овозможува за кратко време и без трошоци за интеграција да пристапите кон системот е-архива соодветна на стандардите на Министертсвото за финансии.
 • Подетални информации за E- Архива може да добиете од интернет адресата на Претседателството на Управата за приходи http://www.efatura.gov.tr/earsiv.html

Решенија/Електронски финансиски документи/E-Книга

 • Ги скратуца бизнис процедурите, овозможува лесно менаџирање и можност за следење.
 • Го спречува користењето на непотребни извори и ги намалува трошоците на процедурите на фактурирање.
 • Има достапна цена, во споредба со другите решенија потребата од консултирање е мала.
 • Во целост ги поддржува стандарите на Е-книга коишто се бараат од ГИБ и Министерството за финансии.
 • Не бара екстра лиценца.
 • Овозможува пристап во сите досиеја и класери од само еден систем.
 • ​7Gates интеграцијата Е-архива којашто ја нуди заедно со решенија на Институционално планирање на ресурси (ERP), овозможува за кратко време и без трошоци за интеграција да пристапите кон системот е-архива соодветна на стандардите на Министертсвото за финансии.
 • Подетални информации за E- Книга може да добиете од интернет адресата на Претседателството на Управата за приходи www.edefter.gov.tr